Rządy państw podjęły działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (łagodzenie skutków zmian klimatycznych). Zmiany Klimatu, Międzynarodowej Agencji Energii oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, polityki realizowane przez rządy obejmowały krajowe i regionalne cele w zakresie redukcji emisji, promowania efektywności energetycznej oraz wspierania energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna, jako efektywnego wykorzystania energii odnawialnej, ponieważ energia słoneczna wykorzystuje energię słoneczną i nie uwalnia zanieczyszczeń do powietrza.

Zagrożenie – nieszczelna instalacja gazowa

Kraje i regiony wymienione w załączniku I do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) (tj. kraje i regiony OECD oraz byłe planowane gospodarki Związku Radzieckiego) są zobowiązane do okresowego przedkładania UNFCCC okresowych ocen działań podejmowanych przez nie w związku ze zmianami klimatu.Analiza przeprowadzona przez UNFCCC (2011)8 sugerowała, że polityka i środki podejmowane przez strony załącznika I mogły przynieść oszczędności emisji rzędu 1,5 tys. Tg CO2-eq w 2010 r., przy czym większość oszczędności poczyniono w sektorze energetycznym. Przewidywane zmniejszenie emisji o 1,5 tys. Tg CO2-eq mierzone jest w stosunku do hipotetycznego „poziomu bazowego” emisji z załącznika I, tj. przewidywanych emisji z załącznika I w przypadku braku polityk i środków. Całkowity przewidywany poziom oszczędności w załączniku I wynoszący 1,5 tys. CO2-eq nie uwzględnia ograniczenia emisji w siedmiu Stronach załącznika I.Chiptuning, instalacje lpg, elektronika Grand Service

Jak często kontrolować stan instalacji gazowej

Opracowano szereg prognoz dotyczących przyszłych emisji gazów cieplarnianych.Rogner i in. (2007) dokonali oceny literatury naukowej dotyczącej prognoz GHG. Rogner i wsp. (2007) doszli do wniosku, że jeśli polityka energetyczna nie ulegnie zasadniczym zmianom, świat będzie nadal uzależniony od paliw kopalnych do lat 2025-2030. Prognozy sugerują, że ponad 80% światowej energii pochodzić będzie z paliw kopalnych.

Gdzie zakładać instalację gazową

Prognozowane roczne roczne emisje CO2 związane z energią w 2030 r. były o 40-110% wyższe niż w 2000 r., przy czym dwie trzecie tego wzrostu pochodziły z krajów rozwijających się.Przewidywane roczne emisje per capita w regionach krajów rozwiniętych utrzymywały się na znacznie niższym poziomie (2,8-5,1 tony CO2) niż w regionach rozwiniętych (9,6-15,1 tony CO2) Prognozy konsekwentnie wskazywały na wzrost rocznej światowej emisji GHG (gazów z Kioto, mierzonych równoważnikiem CO2) o 25-90% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2000.

Pod koniec XIX wieku odkryci eksperymentalnie naukowcy nie absorbują promieniowania podczerwonego (zwanego wówczas „ciemnym promieniowaniem”), podczas gdy woda (zarówno prawdziwa para wodna, jak i skondensowana w postaci mikroskopijnych kropel zawieszonych w chmurach) oraz CO2 i inne poliatomiczne cząsteczki gazowe pochłaniają promieniowanie podczerwone.

Na początku XX wieku naukowcy zdali sobie sprawę, że gazy cieplarniane w atmosferze powodują, że ogólna temperatura Ziemi jest wyższa niż bez nich. Pod koniec XX wieku w nauce wypracowano konsensus naukowy co do tego, że rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze powoduje znaczny wzrost temperatury na świecie i zmiany w innych częściach systemu klimatycznego, co ma konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.